Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Helpende Handen (hierna: “de Vereniging”) verwerkt van haar leden, deelnemers van bijeenkomsten of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de Vereniging, een donatie of bestelling doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft verwerkt de Vereniging uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring.
De Vereniging adviseert u deze Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Helpende Handen, Houttuinlaan 7, 0348 48 99 70, KvK: 40477670.

De functionaris gegevensbescherming, Siegbert Beukens, is bereikbaar via fg@cbgg.nl.

2. Welke gegevens verwerkt de Vereniging en voor welk doel
2.1 In het kader van uw lidmaatschap kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:
a) geslacht
b) initialen, voor- en achternaam
b) adresgegevens
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) IBAN-nummer
g) gegevens inzake interesse in beperkingen

2.2 De Vereniging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie
b) uw naam, adresgegevens, e-mailadres en gegevens inzake de betrokkenheid bij beperkingen worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de Vereniging georganiseerde diensten en activiteiten
c) uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van contributie, donaties, bestellingen af te wikkelen

E-mailmarketing
De Vereniging gebruikt uw naam en e-mailadres om uw via een e-mailnieuwsbrief te informeren over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Vereniging. Afmelding voor deze e-mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

2.3 De Vereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. Deze geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen
De Vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal zeven jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn vernietigt de Vereniging de persoonsgegevens, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Vereniging gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de Vereniging een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en deze Privacyverklaring na te leven. Via de Vereniging kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie (info@helpendehanden.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. de Vereniging zal uw verzoek onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de Vereniging uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (info@helpendehanden.nl). De Vereniging zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de Vereniging u hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop de Vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de administratie (info@helpendehanden.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (info@helpendehanden.nl).

6. Wijzigingen
De Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

30 april 2018