Persoonlijke Dienstverlening

Frits is een 15-jarige jongen die door zijn lichamelijke beperking en gedragsproblemen in veel dagelijkse situaties geholpen moet worden. Zijn ouders ervaren dat de zorg thuis te zwaar wordt en willen ondersteuning krijgen. Ze lopen vast in hun zoektocht en nemen daarom contact op met Helpende Handen.

Consulenten Persoonlijke Dienstverlening adviseren en ondersteunen mensen met een beperking en hun familieleden in hun zoektocht naar zorg of ondersteuning die aansluit op de hulpvraag. Voorbeelden hiervan zijn het begeleiden bij indicatieaanvragen en vragen over onderwijs, werk, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, wonen en het inzetten en versterken van een sociaal netwerk.

  • consulenten geven informatie en advies
  • consulenten ondersteunen bij indicatieaanvragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet en de Zorgverzekeringswet (Zvw) en bewaken mede het indicatieproces. Nadat een indicatie ontvangen is, kunnen consulenten adviseren over de inzet van de juiste zorg of ondersteuning
  • consulenten bieden cliëntondersteuning in de voorbereiding op en tijdens een ‘keukentafelgesprek’ met de burgerlijke gemeente
  • consulenten geven advies en ondersteuning bij projecten voor nieuwe wooninitiatieven

Dienstenpakket
Vragen worden zoveel mogelijk telefonisch of per e-mail beantwoord. Indien nodig wordt er een afspraak gemaakt voor persoonlijk contact. Hulpragen worden - in principe - binnen een week beantwoord. Wanneer vragen niet behandeld kunnen worden, wordt met motivatie doorverwezen naar andere hulpverleners.

Uitgangspunt voor de diensten van Persoonlijke Dienstverlening is dat de hulpvrager op basis van informatie en het gegeven advies zelf verantwoordelijk is en blijft voor de gemaakte keuze en de (eventuele) gevolgen daarvan.

Diensten Inhoud
Kortdurende dienstverlening 
Informatievoorziening en advies Het zo snel mogelijk verstrekken van informatie of advies. Het resultaat is dat de hulpvrager op basis van het advies in staat is een besluit te nemen.
Evaluatie van zorg


Het met de hulpvrager evalueren van de door een zorgaanbieder geleverde zorg en diensten. Deze evaluatie wordt door de dienstverlener samengevat in een beknopt evaluatieverslag. 
Voorbereidende werkzaamheden 
Hulpvraagverduidelijking


Hulpvraagverduidelijking helpt bij het zo volledig en concreet mogelijk formuleren van een hulpvraag. Hulpvraagverduidelijking is een vorm van persoonlijke toekomstplanning. 
EmpowermentEmpowerment heeft tot doel de hulpvrager sterker te maken in het optimaal gebruiken van de eigen mogelijkheden (waaronder hun sociaal netwerk) en hun vaardigheden met het oog op de realisatie van de gewenste zorg en dienstverlening. 
Ondersteuning naar volledige beeldvorming

Als het nodig is functiebeperkingen wetenschappelijk verantwoord en methodisch in kaart te brengen, organiseert de dienstverlener een diagnostiek, bijvoorbeeld bij een psycholoog, gedragswetenschapper of arts. 
Zorggerichte dienstverlening
Aanvragen en realiseren van zorg Ondersteuning in het traject van het aanvragen van de indicatie tot het realiseren van zorg en begeleiding. 
Bezwaar en beroep

Ondersteuning bij het aantekenen van bezwaar en/of het voeren van beroep tegen beslissingen van instanties. 
Ondersteuning in crisissituatie

Adequaat en handelend optreden in een urgente situatie waardoor de hulpvrager zelfstandig verder kan of op korte termijn een (tijdelijke) plaats in een zorginstelling krijgt. 
Aanvullende dienstverlening
Aanvullende ondersteuning bij psychosociale problematiek of levensbeschouwelijke vragen 

Deze dienstverlening is gericht op het verminderen of wegnemen van de aan de beperking gerelateerde psychosociale problematiek of op het (doen) vinden van antwoorden op vraagstukken die spelen op het snijvlak van levensbeschouwing en beperking. 

Kosten
Leden van Helpende Handen kunnen gebruik maken van de Persoonlijke Dienstverlening. Hiervoor wordt een bescheiden vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen en van het aantal uren dat er dienstverlening is gegeven. Na afloop van het jaar ontvangen leden een overzicht met een urenverantwoording, aan de hand daarvan kunnen zij bepalen hoeveel ze voor de geleverde diensten betalen.
Voor alle inwoners van de gemeente Barneveld - ongeacht zij wel/niet lid van Helpende Handen zijn - is deze dienstverlening gratis.