Afdelingen.jpg

In de regio

Helpende Handen heeft 13 afdelingen die op regionaal niveau werkzaam zijn. Deze afdelingen zijn het regionale gezicht van Helpende Handen. Het werkgebied van iedere afdeling is vastgesteld op basis van een aantal kerkelijke gemeenten.

Binnen de afdelingen krijgen mensen met een beperking de mogelijkheid om goede invulling aan hun vrije tijd te geven. Mogelijkheden daarvoor zijn de clubbijeenkomsten, het jaarlijkse uitje en de kerstbijeenkomst.

Vanuit de relatie met ouders en verwanten worden ouderontmoetingen georganiseerd. Regionaal lotgenotencontact rond specifieke beperkingen wordt bevorderd door samenwerking met de landelijke contactgroepen.

Voorlichting
Afdelingen organiseren (inter)regionale themabijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben twee doelen:

  • het bieden van bruikbare informatie, praktische handreikingen en bemoediging aan de bezoekers
  • het verzamelen van input voor verdere beleidsontwikkeling, belangenbehartiging en vervolgactiviteiten voor Helpende Handen en de regionale afdelingen

Belangenbehartiging
Een andere taak van het afdelingsbestuur is de belangenbehartiging op regionaal en lokaal niveau. Zo wordt actief bijgedragen aan beleidsvorming en toezicht op de uitvoering van provinciale en gemeentelijke overheden als ook van andere maatschappelijke verbanden voor zorg, ondersteuning en onderwijs voor mensen met beperkingen. Omdat deze werkzaamheden zich uitbreiden, stimuleert Helpende Handen haar leden zich beschikbaar te stellen als vertegenwoordiger in regionale en/of lokale platforms en adviesraden.

Afdelingsbestuur
Het afdelingsbestuur heeft een samenbindende functie binnen de afdelingsgrenzen. Het heeft de taak om contactambtsdragers, contactpersonen en leden van de commissie Praktische Thuishulp met elkaar in contact te brengen. Hierdoor kunnen de genoemde doelgroepen onderling informatie, kennis en ervaringen uitwisselen. Door elkaar op de hoogte te houden, kan daadkrachtiger ingespeeld worden op de wensen en de behoeften van de mensen met een beperking (en hun vertegenwoordigers), die wonen binnen de grenzen van een afdeling.