Helpende_Handen.jpg

Helpende Handen

Helpende Handen is de vereniging langdurige zorg van de Gereformeerde Gemeenten, voor reformatorische mensen met een beperking. De vereniging is in 1973 opgericht door ouders van kinderen met een beperking. Helpende Handen behartigt de belangen van mensen met een beperking, hun ouders of andere (wettelijke) vertegenwoordigers, met als doel het geestelijk en lichamelijk welzijn van deze mensen te bevorderen.

Helpende Handen heeft een plaats in de reformatorische gezindte. Verwanten van mensen met een verstandelijke beperking weten sinds jaar en dag de weg naar Helpende Handen te vinden om advies en ondersteuning te krijgen bij het zoeken naar een passend antwoord op hun zorgvragen.

De laatste jaren worden in toenemende mate zorgvragen gesteld door en voor mensen die geen verstandelijke beperking hebben. Met name dat gegeven, in combinatie met de al langer lopende discussies over ontschotting in de zorg, is voor het Algemeen Bestuur reden geweest om zich voortaan te profileren als een reformatorische organisatie die mensen met levenslange beperkingen op alle terreinen van het leven ondersteuning biedt door middel van de kernfuncties lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging.

Missie
Helpende Handen is een beweging die reformatorische mensen met een langdurige of levenslange beperking bij elkaar brengt, die hen helpt bij het innemen van een betekenisvolle plaats in kerk en samenleving en die voorwaarden schept voor passende zorg, ondersteuning en begeleiding op alle levensterreinen.

Grondslag
Helpende Handen heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God en aanvaardt als daarop gegrond de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.

Doelstelling
Helpende Handen stelt zich ten doel om op basis van de grondslag hulp en diensten te verlenen aan mensen met een beperking, hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Dit doet zij om hun geestelijke en materiële welstand te helpen bevorderen. Helpende Handen weet zich gebonden aan en gedreven door Bijbelse normen en waarden.

Meer informatie over de uitgangspunten in de vorm van een theologische notitie, een verwoording van het mensbeeld en een onderbouwing van het zorg dragen voor mensen met een beperking, is verwoord in het Identiteitsstatuut.

Verenigingsstructuur
Helpende Handen is een vereniging die bestaat uit leden. Naast een aantal medewerkers op kantoor wordt er veel werk verzet door vrijwilligers. Helpende Handen heeft 13 regionale afdelingen en diverse contactgroepen voor beperkingen. Kerkelijk contactpersonen zijn voor veel mensen het eerste aanspreekpunt.

De Ledenraad van Helpende Handen is het hoogste gezaghebbende orgaan binnen de vereniging. De Ledenraad bestaat uit 18 personen en is een representatieve afspiegeling van de leden van Helpende Handen. Het bestuur van de vereniging wordt gekozen door de Ledenraad en stelt het voorgenomen beleid vast en bewaakt de voortgang van het beleid. Tijdens de Ledenraadvergadering legt het bestuur verantwoording over het gevoerde beleid af.