Het_geloof2.jpg

De Twaalf Artikelen

Inhoud
De lessenserie over de Twaalf Artikelen bevat 12 lessen voor de catechisant. De lessen zijn samengevoegd in een mooie werkmap. Voor de catecheet is een toelichting geschreven.

Les Onderwerp
Les 1 Geloofsbelijdenis
Les 2 Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde
Les 3 En in Jezus, Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere
Les 4 Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria
Les 5 Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd
Les 6 Die (...) is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle
Les 7 Ten derde dage wederom opgestaan van de doden
Les 8 Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders
Les 9 Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden
Les 10 Ik geloof in de Heilige Geest
Les 11 Een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen
Les 12 De vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een eeuwig leven

Onderstaand formulier kunt u gebruiken om set(ten) van de catechisatielessen over de Twaalf Artikelen te bestellen.

Een set (12 lessen in werkmap) kost € 7,50 (excl. verzendkosten). Voor catecheten is een (gratis) toelichting beschikbaar.

Bezorgadres

Factuuradres

Bezorgadres