Buddy+

Margret: "Via Facebook heb ik heb ik hem leren kennen. Op een keer stond hij zo maar bij mij aan de deur. Ik schrok, maar vond het ook wel leuk. Alleen… er is iets heel naars gebeurd…" Mensen die op zichzelf wonen en daarbij hulp en begeleiding nodig hebben, kunnen steeds minder aanspraak maken op professionele zorgverleners en begeleiders. Hierbij gaat het om mensen die het psychisch moeilijk hebben, te maken hebben met gedragsproblemen, minder begaafd zijn, een (licht) verstandelijke of lichamelijke beperking hebben, ouder of langdurig ziek zijn. Voor hen is het vaak moeilijk leiding te geven aan hun eigen leven. Contact met mensen maken en vasthouden is soms lastig. Aan hun vrije tijd weten ze niet altijd zelf invulling te geven. Daarvoor hebben ze stimulans en mensen nodig. Soms zijn er al verschillende mensen bij hen betrokken. Iedereen doet iets, maar wie heeft nu het totaal overzicht op het aantal mensen en wat ze doen? Een buddy+ biedt uitkomst.

Mensen die hulp of begeleiding hebben, willen dit niet altijd en vinden dit moeilijk. Toch is het voor hen noodzakelijk om prettig te leven en mee te doen in de familie, kerk en woonomgeving. Niet de buddy+ bepaalt wat gaat gebeuren, maar gaat uit van de wensen en behoeften van de ander. De buddy+ houdt contact hierover met familieleden, zo nodig met ambtsdragers, vrijwilligers of professionals.

Wat is een buddy+?
Een buddy+ is iemand die er wil zijn voor een ander. Die goed kan omgaan met mensen die hulp of begeleid ing nodig hebben. Een buddy+ kan goed luisteren, heeft geduld en probeert zich in te leven in de situatie. Een buddy+ begrijpt wat nodig is, praat daar over en probeert vrijwillige zorg, begeleiding of activiteiten voor iemand te regelen en taken op elkaar af te stemmen (coördineert). Een buddy+ is lid van één van de reformatorische kerken; begrijpt dat mensen horen te leven naar Gods Woord en kan daar over praten.
Wat iemand zelf kan, moet hij zelf doen. Als hulp of ondersteuning nodig is, kan dat worden geregeld. Ook als iemand even niet weet hoe of wat er moet gebeuren, kan een buddy+ hiervoor worden gebeld. Een buddy+ denkt mee voor een oplossing als iets moeilijk is.

Algemene eisen buddy+
Een buddy

 • is lid van een van de reformatorische kerken
 • heeft enige verbondenheid met en ervaring in contact en omgang met mensen met een beperking, psychosociale problemen, gedragsproblemen, ouderen of langdurig zieken
 • heeft voldoende tijd beschikbaar
 • heeft wekelijks een contactmoment met de betrokkene
 • heeft enige kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van de langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet
 • heeft enige kennis van de lokale en regionale sociale kaart op het gebied van zorg en welzijn
 • is bereid tot het bijwonen van toerustingsbijeenkomsten voor buddy’s

Vaardigheden
Een buddy+ moet

 • kunnen luisteren
 • een gesprek kunnen voeren (doorvragen, samenvatten)
 • zich kunnen inleven in (de omstandigheden van) een ander
 • een vertrouwensrelatie weten op te bouwen
 • problemen kunnen herkennen en naar een oplossing kunnen zoeken.
 • een balans weet tussen afstand en nabijheid
 • sociaal kunnen netwerken met familieleden, professionals en ambtsdragers
 • (onder)kennen van eigen grenzen en (on)mogelijkheden
 • kunnen rapporteren

Wat doet een buddy+?
Een buddy+

 • is het eerste aanspreekpunt voor iemand die ondersteuning nodig heeft
 • coördineert een deel van de vrijwillige zorg en/of begeleiding die iemand nodig heeft
 • onderhoudt contact met betrokkene, diens ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s), familieleden, ambtsdragers m.b.t. wat nodig en wenselijk is

Een buddy+ zorgt ervoor dat mensen die zorg of begeleiding nodig hebben, hulp krijgen. Alle mensen doen dat vrijwillig en uit liefde. Een buddy+ kan iemand vragen te ondersteunen bij:

 • huishoudelijke werk (wassen, strijken, ramen zemen, stoffen)
 • boodschappen doen
 • vervoer naar artsen
 • contact met mensen
 • betrokkenheid bij de kerk en kerkelijke activiteiten
 • activiteiten in vrije tijd (zwemmen, fietsen, zingen, gastgezin)
 • het lezen, uitleggen en bewaren van post

Tot de taak van een buddy+ hoort niet het vervangen van professionele zorg en begeleiding bij persoonlijke verzorging (lijfzorg, medicatie), verpleging/verpleegtechnische handelingen en behandeling (therapie/ gesprekken). Ook niet het beheren van geld of het verzorgen van de (financiële) administratie van betrokkene.

Een buddy+ nodig?
Ben je 18 jaar of ouder, woon je zelfstandig en herken je bij jou wat hier beschreven staat? Dan kun je vragen om een buddy+. Soms kan een buddy+ ook voor (jonge) mensen die nog in gezinsverband of met andere mensen wonen.

Buddy+ voor iemand zijn?
Omzien naar elkaar en er voor iemand zijn, is een Bijbelse opdracht. Wilt u/wil jij een buddy+ voor iemand zijn? Buddy’s ontvangen informatie en persoonlijk advies en kunnen ondersteuning krijgen. Ook worden voor hen informatiebijeenkomsten en
trainingen georganiseerd.