Bijeenkomst 25 november 2017

De tweede bijeenkomst was weer een fijn weerzien met elkaar. Jan Pas opende de bijeenkomst met woorden uit Markus 15. Simon van Cyréne werd gedwongen het kruis van de Heere Jezus te dragen. Ook wij zijn gedwongen ons kruis in ons leven te dragen. Maar waar brengt dat ons? Op Golgotha, bij Christus? Dat hebben we allemaal nodig en werd een ieder van harte toegewenst.
Na de kennismakingsronde en pauze zocht men elkaar in kleine gespreksgroepjes op. De thema’s waarover gesproken werden, waren: Contact in de kerk, techniek in de kerk en hulp in de kerk. ’s Morgens gingen de partners apart met elkaar in gesprek.

Contact in de kerk
Het valt niet altijd mee jezelf neer te zetten binnen de kerkelijke gemeente. Er is veel onwetendheid en onbekendheid met visuele beperkingen, zowel binnen de kerkenraad als bij gemeenteleden. Het staren van gemeenteleden naar bijvoorbeeld hulpmiddelen wordt als hinderlijk ervaren. Het wordt algemeen gedeeld dat er zelf initiatief genomen moet worden om jezelf te ‘profileren’. Een voorbeeld is dat er schroom is om aan de gesprekspartner te vragen wie hij of zij is. In hoeverre zet je jezelf centraal om aandacht te vragen voor de visuele beperking en de gevolgen daarvan? Het blijkt dat als men het doet, dit als positief wordt ervaren.
Bij Bijbelstudies of andere leesactiviteiten is er vaak een achterstand omdat je niet met het besproken boek mee kunt lezen. De tip wordt gegeven om recente boekuitgaven van dominees te bespreken en het word-bestand van het manuscript persoonlijk bij de predikant/scribent op te vragen. Hier zijn positieve ervaringen mee.

Techniek in de kerk
Met elkaar is e.e.a. uitgeprobeerd en besproken. Zo is de Psalmboek-app getest en werden er tips uitgewisseld. Een aantal mensen gebruikt op de iPad het programma ‘Psalmboek’. Voor mensen die graag de Psalmen (berijming van 1773) als platte tekst willen opzoeken, is er een goede website.
Veel mensen hebben tijdens de kerkdienst moeite met het switchen tussen diverse programma's op de iPad. Een vooraf uitgewerkte liturgie in Word zou dit kunnen voorkomen. Mensen die zelf handig zijn met de computer kunnen hier veel baat bij hebben, eventueel met behulp van de eerder genoemde website en via een website met de Bijbel, psalmen, gezangen, belijdenisgeschriften en liturgiën.
Er werd verteld dat vanuit Helpende Handen contact is gelegd met de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB). Diverse bladen van de Gereformeerde Gemeenten zijn beschikbaar via Passend / Aangepast Lezen en de CBB. Een overzicht hiervan is op te vragen bij Helpende Handen.
Voor mensen die E-books willen lezen zijn twee praktische apps beschikbaar: iBooks is een standaard beschikbare app op de iPad en iPhone. Een alternatief is VoiceDreamReader (dit is een betaalde app). Voor mensen die hun spraakfunctie onopvallend willen kunnen horen, is een bluetooth oortje geadviseerd. Voorbeelden hiervan zijn: Plantronics M70 of Explorer 500.

Hulp vanuit de gemeente

Het thema ‘hulp’ overlapt grotendeels het onderwerp ‘contact in de gemeente’. Het is goed als er binnen de kerkenraad en de gemeenteleden bewustwording ontstaat van de groep ‘mensen met een visuele beperking’. Tegelijkertijd is een visuele beperking bij iedereen weer anders en heeft ieder persoon andere behoeften. De één zou meer aandacht en ondersteuning willen, voor een ander hoeft dat niet. Het is goed om dit zelf aan te geven.

Partnergroep
Met elkaar zijn diverse onderwerpen besproken. Blind en slechtziendheid blijken in de praktijk verschillende gevolgen te hebben, evenals het aspect of de aandoening aangeboren is of later in het leven is ontstaan. Echtgenoten worden meegenomen rond (het verloop van) de aandoening en kijken soms anders tegen bepaalde processen aan. Dat kan weleens als lastig worden ervaren. Wat is hierin de juiste houding als echtgenoot of echtgenote? Ook met het oog op de overige gezinsleden (zoals kinderen) vraagt de beperking aandacht en de juiste omgang.