Bijeenkomst 2 maart 2013

‘Autisme en geloof’, dat was het thema van de jongerendag voor jongeren met autisme, die op zaterdag 2 maart 2013 gehouden werd. Ds. L. Terlouw heeft een inleiding gehouden over dit thema en ging daarna met de jongeren in gesprek.

Eén van de jongeren vertelt:
Ds. Terlouw gaf aan weinig over ASS te kunnen vertellen, omdat hij het zelf niet heeft. "Eigenlijk zouden jullie naar voren moeten komen om een inleiding te houden, dan zou ik er wellicht mee naar de theologische school kunnen gaan". Uit de inleiding bleek echter dat de dominee zich er goed in heeft verdiept.

Er zijn in het verleden in o.a. de Daniël vragen gesteld over hoe het zondebesef is bij mensen met hoog functionerend autisme. De vraag over hoe God een mens bekeert, geldt voor ieder mens. Religie betekent 'bij elkaar brengen'. In de bekering worden God en mens bij weer elkaar gebracht. Dat is bij autisme hetzelfde, het is het werk van Gods Geest, daarom is het voor mensen met autisme niet moeilijker om wedergeboren te worden. Bij ASS werken de dingen echter anders. Geloof gaat om een persoonlijke relatie met God. Relaties kan voor mensen met ASS problemen geven. De vraag hoe je je God voorstelt e.d. krijgt vorm in geloofsbeleving en geloofspraktijk.

Bij autisme is er over het algemeen vaker sprake van onzekerheid en angst(gevoelens) in de relatie met God. God wordt eerder voorgesteld als een Heerser, Die de zonde straft. Het zwarte beeld overheerst vaak over het positieve van God. Bij een doorsnee gelovige met ASS (versta geloof in het algemeen, niet alleen het zaligmakend geloof), kan er minder het ondersteunende van het geloof ervaren worden. Belangrijk is, zeker voor mensen met een ASS, om een goed beeld te krijgen van wie God is. De kennis van Christus is onmisbaar, Die ons toeroept: 'Wendt u naar Mij toe en wordt behouden.’ Geloven kan zo'n rust geven in deze wereld. Het ware geloof (als het in beoefening is) geeft houvast in de moeilijkste omstandigheden. Ten opzichte van de Heere is dan de last van het autisme weggevallen. Rust in Christus, Die kracht geeft.

Kanten die moeilijk kunnen zijn voor mensen met een ASS:

  1. De kant van het verstand, de cognitieve kant: het ervaren, het gedrag, het rationele.
  2. De communicatie. Behoefte aan letterlijk taalgebruik.
    - Het taalgebruik in de kerk moet aangepast worden aan het hedendaagse leven en beeldspraak in de Bijbel moet begrijpelijk gemaakt worden, omdat dat vaak problemen geeft bij mensen met autisme.
    - Het is belangrijk dat je mensen, als de dominee en ouderlingen als voorbeeld hebt. Je moet erop aan kunnen.
    - Praten over persoonlijk geloof, je innerlijk, kan moeilijk zijn.
  3. De verbeelding, het inleven in de ander kan moeilijk zijn. Dingen die niet te rijmen zijn met elkaar. Problemen met begrijpen in het verstaan.

Ook afwijken van vaste patronen in bijvoorbeeld in een kerkdienst kan moeilijk zijn