Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding

Mensen met een beperking zijn lang niet overal welkom. Veel mensen vinden het moeilijk om met hen om te gaan. Voorzieningen voor mensen met een beperking staan vaak onder druk van bezuinigingen. Helpende Handen komt op voor mensen met beperkingen. Omdat ze er bij horen en recht hebben op speciale voorzieningen. Helpende Handen is als belangenorganisatie de spin in het web in de wereld waarin mensen met een beperking zich bewegen.

Mensen met een beperking hebben een plaats in de samenleving. In de zorg voor mensen met een beperking is volwaardig burgerschap het leidende motief. De aanwezige mogelijkheden dienen zo benut te worden, dat mensen met een beperking volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. Dit geldt voor alle terreinen van het leven. Als volwaardig burger hebben zij rechten en plichten. Vanuit die positie hebben mensen met een beperking (en hun wettelijke vertegenwoordigers) keuzevrijheid en invloed.

Ieder(in)
Om de belangen van mensen met een beperking zo goed mogelijk te behartigen, participeert Helpende Handen in Ieder(in). Dit is een koepelorganisatie die de belangen van mensen met een beperking en/of chronische ziekte behartigt
  Samenwerking Christelijke Jeugdhulp
Samenwerking Christelijke Jeugdhulp biedt een landelijk dekkend aanbod van jeugd- en opvoedhulp. Zo kunnen kinderen en jongeren adequaat geholpen worden door advies, begeleiding, zorg en opvang. SCJ werkt vanuit herkenbare christelijke waarden en sluiten als dat kan aan bij de mogelijkheden van de hulpvrager, gebruikmakend van de kracht van zijn omgeving.
Klik hier voor de folder van de SCJ..